Quan niệm về chức năng của Merton là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Chức năng, theo quan điểm của Merton, là những hệ quả có thể quan sát được và những hệ quả này tạo nên sự điều chỉnh, sự thích nghi của một hệ thống xác định. Merton phát triển một ý tưởng gọi là một phản chức năng. Phản chức năng là những hệ quả làm cản trở, thậm chí gây rối loạn, làm giảm khả năng tồn tại thích ứng của cấu trúc. Ngoài ra còn có trường hợp khuyết chức năng, tức là hệ quả không liên quan đến hệ thống được xem xét...Merton còn có đóng góp quan trọng là sự phân loại chức năng trội và chức năng lặn dựa vào mức độ biểu hiện của chúng. Trong đó, Chức năng trội là loại chức năng được dự định; còn Chức năng lặn là loại chức năng không được dự định trước. Merton có những quan điểm khác với các nhà xã hội học khác khi ông đưa ra quan niệm về chức năng thay thế. Có hai loại chức năng mà Merton thảo luận về “chức năng biểu hiện” trong đó một mô hình xã hội có thể gây ra một hậu quả được công nhận và dự định. Các chức năng biểu hiện của giáo dục bao gồm việc chuẩn bị cho một sự nghiệp bằng cách nhận được điểm tốt, tốt nghiệp và tìm kiếm công việc tốt. Loại thứ hai của chức năng là “chức năng tiềm ẩn”,Các chức năng tiềm ẩn của giáo dục bao gồm gặp gỡ những người mới, các hoạt động ngoại khóa, các chuyến du học. Dù mọi người đều nhận thức về hệ quả có dự tính, phân tích xã hội học đòi hỏi phải vén mở ra các hệ quả ngoài dự kiến; .
Trả lời
Chức năng, theo quan điểm của Merton, là những hệ quả có thể quan sát được và những hệ quả này tạo nên sự điều chỉnh, sự thích nghi của một hệ thống xác định. Merton phát triển một ý tưởng gọi là một phản chức năng. Phản chức năng là những hệ quả làm cản trở, thậm chí gây rối loạn, làm giảm khả năng tồn tại thích ứng của cấu trúc. Ngoài ra còn có trường hợp khuyết chức năng, tức là hệ quả không liên quan đến hệ thống được xem xét...Merton còn có đóng góp quan trọng là sự phân loại chức năng trội và chức năng lặn dựa vào mức độ biểu hiện của chúng. Trong đó, Chức năng trội là loại chức năng được dự định; còn Chức năng lặn là loại chức năng không được dự định trước. Merton có những quan điểm khác với các nhà xã hội học khác khi ông đưa ra quan niệm về chức năng thay thế. Có hai loại chức năng mà Merton thảo luận về “chức năng biểu hiện” trong đó một mô hình xã hội có thể gây ra một hậu quả được công nhận và dự định. Các chức năng biểu hiện của giáo dục bao gồm việc chuẩn bị cho một sự nghiệp bằng cách nhận được điểm tốt, tốt nghiệp và tìm kiếm công việc tốt. Loại thứ hai của chức năng là “chức năng tiềm ẩn”,Các chức năng tiềm ẩn của giáo dục bao gồm gặp gỡ những người mới, các hoạt động ngoại khóa, các chuyến du học. Dù mọi người đều nhận thức về hệ quả có dự tính, phân tích xã hội học đòi hỏi phải vén mở ra các hệ quả ngoài dự kiến; .