Rối loạn tự kỷ là gì?

Từ khóa: Kiến thức chung
Tự kỷ - hay được gọi là rối loạn tự kỷ, là một dạng rối loạn phát triển xuất hiện ngay từ những năm đầu đời, thường là trước ba tuổi. Người mắc chứng tự kỉ không có giao tiếp, tương tác xã hội với những người khác. Do vậy, sự phát triển mọi mặt về tâm lý và xã hội đều hạn chế

Trả lời

Tự kỷ - hay được gọi là rối loạn tự kỷ, là một dạng rối loạn phát triển xuất hiện ngay từ những năm đầu đời, thường là trước ba tuổi. Người mắc chứng tự kỉ không có giao tiếp, tương tác xã hội với những người khác. Do vậy, sự phát triển mọi mặt về tâm lý và xã hội đều hạn chế