Sinh địa tầng là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Sinh địa tầng là một nhánh của địa tầng học, tập trung nghiên cứu mối quan hệ và định tuổi tương đối của các tầng đá bằng cách sử dụng các tập hợp hóa thạch chứa trong chúng. Thường thì mục đích là xác lập các mối quan hệ giữa các lớp nằm ngang giữa 2 hay nhiều mặt cắt xem chúng có cùng thời đại không. Các hóa thạch là những dấu hiệu tốt để chứng minh vì các trầm tích có cùng tuối hình thành có thể có vẻ bề ngoài khác nhau do hình thành trong các điều kiện môi trường khác nhau.
Trả lời
Sinh địa tầng là một nhánh của địa tầng học, tập trung nghiên cứu mối quan hệ và định tuổi tương đối của các tầng đá bằng cách sử dụng các tập hợp hóa thạch chứa trong chúng. Thường thì mục đích là xác lập các mối quan hệ giữa các lớp nằm ngang giữa 2 hay nhiều mặt cắt xem chúng có cùng thời đại không. Các hóa thạch là những dấu hiệu tốt để chứng minh vì các trầm tích có cùng tuối hình thành có thể có vẻ bề ngoài khác nhau do hình thành trong các điều kiện môi trường khác nhau.