So sánh giữa văn học dân gian và văn học thành văn?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

* Ðiểm chung : Văn học dân gian và văn học viết cùng là loại hình nghệ thuật ngôn từ. Từ điểm chung này mà khoa học về văn học dân gian có thể sử dụng những nguyên tắc và phương pháp nghiên cứu văn học để nghiên cứu văn học dân gian ở một mức độ nào đó. Chẳng hạn, có thể miêu tả các thành phần của tác phẩm như cốt truyện, nhân vật, cấu trúc… * Điểm khác: + Văn học dân gian là sáng tác tập thể. (văn học viết là sáng tác của cá nhân) + Văn học dân gian chỉ tồn tại thực tế khi diễn xướng nên có khả năng biến đổi, do vậy, nó có các dị bản. (văn học viết cố định trong văn bản và chỉ có một bản duy nhất) + Văn học dân gian là thành phần hữu cơ của các hình thức sinh hoạt của nhân dân.
Trả lời
* Ðiểm chung : Văn học dân gian và văn học viết cùng là loại hình nghệ thuật ngôn từ. Từ điểm chung này mà khoa học về văn học dân gian có thể sử dụng những nguyên tắc và phương pháp nghiên cứu văn học để nghiên cứu văn học dân gian ở một mức độ nào đó. Chẳng hạn, có thể miêu tả các thành phần của tác phẩm như cốt truyện, nhân vật, cấu trúc… * Điểm khác: + Văn học dân gian là sáng tác tập thể. (văn học viết là sáng tác của cá nhân) + Văn học dân gian chỉ tồn tại thực tế khi diễn xướng nên có khả năng biến đổi, do vậy, nó có các dị bản. (văn học viết cố định trong văn bản và chỉ có một bản duy nhất) + Văn học dân gian là thành phần hữu cơ của các hình thức sinh hoạt của nhân dân.