Chữ Hangeul được ra đời năm nào? Do ai sáng tạo nên?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Chữ Hangeul ra đời vào năm 1993 (chính thức ban hành vào năm 1996), do vua Sejong sáng tạo nên.
Trả lời
Chữ Hangeul ra đời vào năm 1993 (chính thức ban hành vào năm 1996), do vua Sejong sáng tạo nên.