Sốc được xác định khi?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Huyết áp tâm thu ≤ 80 mmHg Lượng nước tiểu ≤ 20 ml. giờ
Trả lời
Huyết áp tâm thu ≤ 80 mmHg Lượng nước tiểu ≤ 20 ml. giờ