Tam chứng xoắn ruột là:

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Chướng khu trú, sờ không có nhu động và ấn đau
Trả lời
Chướng khu trú, sờ không có nhu động và ấn đau