1. Ngoại ngữ

Sự khác nhau giữa musician , composer , songwriter là gì?

Từ khóa: english, difference, meaning, ngoại ngữ

1. Định nghĩa:

Musician: Người chơi nhạc cụ, hoặc có tài năng âm nhạc.
Composer + Song writer: Người tạo ra âm nhạc

2. Công việc:

Musician: Trình diễn âm nhạc

Composer: Viết nhạc (cho nhiều thể loại: phim, game, bài hát,...) và tập trung vào tiếng nhạc (không lời) 

Song writer: Chỉ viết bài hát (nhạc + lời, hoặc chỉ mỗi nhạc cho bài hát)

3. Mối quan hệ
Musician chưa chắc là composer

Composer luôn luôn là một musician, nhưng chưa chắc là một song writer

Song writer là một dạng của composer

Nguồn:

Trả lời

1. Định nghĩa:

Musician: Người chơi nhạc cụ, hoặc có tài năng âm nhạc.
Composer + Song writer: Người tạo ra âm nhạc

2. Công việc:

Musician: Trình diễn âm nhạc

Composer: Viết nhạc (cho nhiều thể loại: phim, game, bài hát,...) và tập trung vào tiếng nhạc (không lời) 

Song writer: Chỉ viết bài hát (nhạc + lời, hoặc chỉ mỗi nhạc cho bài hát)

3. Mối quan hệ
Musician chưa chắc là composer

Composer luôn luôn là một musician, nhưng chưa chắc là một song writer

Song writer là một dạng của composer

Nguồn: