1. Kiến thức chung

Sự khác nhau giữa tên gọi United Kingdom, England và Great Britain?????

Từ khóa: kiến thức chung

Theo mềnh biết thì

England = nước Anh.

Great Britain = Anh + Xứ Wales + Scotland

UK = Great Britain + Bắc Ailen

Trả lời

Theo mềnh biết thì

England = nước Anh.

Great Britain = Anh + Xứ Wales + Scotland

UK = Great Britain + Bắc Ailen