1. Lịch sử

Sự kiện nào là "tiếng chuông báo tử của chủ nghĩa thực dân"?

Từ khóa: Lịch sử

Câu trả lời cuối cùng của mình là Trận đánh Điện Biên Phủ tháng 4 năm 1954.

Trả lời

Câu trả lời cuối cùng của mình là Trận đánh Điện Biên Phủ tháng 4 năm 1954.