Tác giả Nguyễn Thụy Kha có những tác phẩm nào?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

* Hương nắng tiếng chim (Thơ, in chung, 1982); * Sóng nhà đêm biết tôi yêu (Thơ, in chung, 1986); * Những giọt mưa đồng hàng (Thơ, in chung, 1987); * Mắt thời gian (Thơ, 1988); * Lúc ấy – biển (Thơ, 1989); * Văn Cao – Người đi dọc biển (Tập truyện, 1992); * Hàn Mặc Tử - Thi sĩ đồng trinh (Tập truyện, 1993); * Không mùa (Thơ, 1994); * Một lần thơ trẻ (Truyện ngắn, 1994); * Văn Cao - Cuộc đời và tác phẩm (Biên soạn, in chung, 1995).
Trả lời
* Hương nắng tiếng chim (Thơ, in chung, 1982); * Sóng nhà đêm biết tôi yêu (Thơ, in chung, 1986); * Những giọt mưa đồng hàng (Thơ, in chung, 1987); * Mắt thời gian (Thơ, 1988); * Lúc ấy – biển (Thơ, 1989); * Văn Cao – Người đi dọc biển (Tập truyện, 1992); * Hàn Mặc Tử - Thi sĩ đồng trinh (Tập truyện, 1993); * Không mùa (Thơ, 1994); * Một lần thơ trẻ (Truyện ngắn, 1994); * Văn Cao - Cuộc đời và tác phẩm (Biên soạn, in chung, 1995).