Tác giả Thu Bồn có những tác phẩm nào?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

* Bài ca chim Chơ Rao (trường ca, 1962), * Tre xanh (thơ, 1965), * Mặt đất không quên (thơ, 1970), * Những đám mây màu cánh vạc (tiểu thuyết 2 tập, 1975); * Oran 76 ngọn (trường ca, 1979), * Người vắt sữa bầu trời (trường ca, 1985) * Thông điệp mùa xuân (trường ca, 1985) * Một trăm bài thơ tình nhờ em đặt tên (thơ, 1992)... * Tôi nhớ mưa nguồn (thơ, 1999) * Trường ca tuyển tập (1999) * Gỡi lời con đến cùng cha * Quê hương mặt trời vàng * Vùng pháo sáng (tiểu thuyết).
Trả lời
* Bài ca chim Chơ Rao (trường ca, 1962), * Tre xanh (thơ, 1965), * Mặt đất không quên (thơ, 1970), * Những đám mây màu cánh vạc (tiểu thuyết 2 tập, 1975); * Oran 76 ngọn (trường ca, 1979), * Người vắt sữa bầu trời (trường ca, 1985) * Thông điệp mùa xuân (trường ca, 1985) * Một trăm bài thơ tình nhờ em đặt tên (thơ, 1992)... * Tôi nhớ mưa nguồn (thơ, 1999) * Trường ca tuyển tập (1999) * Gỡi lời con đến cùng cha * Quê hương mặt trời vàng * Vùng pháo sáng (tiểu thuyết).