Tài nguyên thiên nhiên là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Tài nguyên thiên nhiên là những của cải vật chất có trong tự nhiên mà con người dùng công nghệ của mình để khai thác, chế biến, sử dụng, phục vụ cuộc sống của con người (rừng cây, các mỏ khoáng sản, dầu, khí,...)
Trả lời
Tài nguyên thiên nhiên là những của cải vật chất có trong tự nhiên mà con người dùng công nghệ của mình để khai thác, chế biến, sử dụng, phục vụ cuộc sống của con người (rừng cây, các mỏ khoáng sản, dầu, khí,...)