"CA : đi trong mưa và chạy trong mưa cái nào bị ướt nhiều hơn?"

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

chạy trong mưa.
Trả lời
chạy trong mưa.