Tại sao các chức vụ quyền lực như Tổng thống, Chủ tịch nước, Thủ tướng... thường bị giới hạn (1; 2...) nhiệm kỳ?

  1. Xã hội

  2. Luật pháp

https://cdn.noron.vn/2022/04/29/2267727331792926-1651245292.jpghttps://cdn.noron.vn/2022/04/29/2267727331792927-1651245314.jpg
Từ khóa: 

tổng thống

,

chủ tịch

,

thủ tướng

,

giới hạn nhiệm kỳ

,

nhiệm kỳ

,

xã hội

,

luật pháp

Để tránh sự lạm quyền. Lịch sử đã cho thấy các thiết chế độc quyền và chuyên quyền không còn có thể tồn tại trong thế giới mà con người ngày càng có đầy đủ nhận thức về tính cá nhân và các quyền của mình. Thế giới hiện đại là thế giới mà con người đề cao tính dân chủ, tức là ở đó, con người đã ý thức được các quyền lợi của mình và biết đòi hỏi. Do đó, con người hiện nay không dễ dàng chấp nhận răm rắp nghe theo một cá nhân lãnh đạo suốt đời và cũng không chấp nhận điều đó. Sự tồn tại của nhà nước ngày nay cũng bị thách thức bởi nhận thức phát triển hơn và ngày một được mở rộng của người dân. Do đó, nếu chỉ có một cá nhân nắm trong tay mọi quyền lực cho đến cuối đời thì sẽ khó lòng đảm bảo được ông ta không phải là một cá nhân chuyên quyền, sẽ vì lợi ích nhân dân mà không phải trục lợi cho cá nhân. Vì vậy, việc một cá nhân nắm quyền chỉ trong một thời gian nhất định cho phép cá nhân đó hiểu rằng vị trí này của ông/bà ta không phải là nghiễm nhiên mà có, cũng cho dân chúng có quyền lựa chọn người lãnh đạo mình, để hạn chế sự chuyên quyền, độc tài, và không cho phép sự lạm quyền.

Trả lời

Để tránh sự lạm quyền. Lịch sử đã cho thấy các thiết chế độc quyền và chuyên quyền không còn có thể tồn tại trong thế giới mà con người ngày càng có đầy đủ nhận thức về tính cá nhân và các quyền của mình. Thế giới hiện đại là thế giới mà con người đề cao tính dân chủ, tức là ở đó, con người đã ý thức được các quyền lợi của mình và biết đòi hỏi. Do đó, con người hiện nay không dễ dàng chấp nhận răm rắp nghe theo một cá nhân lãnh đạo suốt đời và cũng không chấp nhận điều đó. Sự tồn tại của nhà nước ngày nay cũng bị thách thức bởi nhận thức phát triển hơn và ngày một được mở rộng của người dân. Do đó, nếu chỉ có một cá nhân nắm trong tay mọi quyền lực cho đến cuối đời thì sẽ khó lòng đảm bảo được ông ta không phải là một cá nhân chuyên quyền, sẽ vì lợi ích nhân dân mà không phải trục lợi cho cá nhân. Vì vậy, việc một cá nhân nắm quyền chỉ trong một thời gian nhất định cho phép cá nhân đó hiểu rằng vị trí này của ông/bà ta không phải là nghiễm nhiên mà có, cũng cho dân chúng có quyền lựa chọn người lãnh đạo mình, để hạn chế sự chuyên quyền, độc tài, và không cho phép sự lạm quyền.

1 để họ có deadline làm hết sức công việc của mình
2 để họ dồn trách nhiệm của mình vào đó. Và xem tín nhiệm của người dân đối với mình 
3 để  họ thể hiện các kế hoạch dự án và lời hứa với dân.