Tại sao cháu bảo trong sách nói Billon là l tỷ nhưng nhiều bạn cháu cãi lại: Billion là 1.000 tỷ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Đấy chính là sự rắc rối do cách gọi khác nhau giữa tiếng Mỹ và tiếng Anh (!). Các cháu xem bảng dưới đây thi rõ. Giao dịch tiền tệ mà không viết kèm chữ số thi có ngày nguy to!
Trả lời
Đấy chính là sự rắc rối do cách gọi khác nhau giữa tiếng Mỹ và tiếng Anh (!). Các cháu xem bảng dưới đây thi rõ. Giao dịch tiền tệ mà không viết kèm chữ số thi có ngày nguy to!