Phân loại cung phản xạ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Theo mức độ phức tạp, có thể chia cung phản xạ thành (1) cung phản xạ đơn giản hay cung phản xạ một synapse (chỉ gồm 1 neuron cảm giác, 1 neuron vận động, 1 synapse ở giữa; ví dụ phản xạ đầu gối) và (2) cung phản xạ phức tạp hay cung phản xạ nhiều synapse (gồm nhiều neuron nối tiếp nhau, trong đó có neuron cảm giác, một hay nhiều neuron trung gian và neuron vận động; ví dụ phản xạ tự vệ đối với kích thích gây đau bao gồm cảm giác đau, thay đổi nhịp tim, nhịp thở, trương lực mạch máu,… hoặc phản xạ dinh dưỡng đối với kích thích thực phẩm bao gồm nhai, nuốt, tiết nước bọt, tiết dịch vị,…) Theo loại phản xạ, có thể chia cung phản xạ thành (1) cung phản xạ của phản xạ có điều kiện (với trung khu thần kinh nằm ở vỏ não và các cấu trúc dưới vỏ), (2) cung phản xạ của phản xạ không có điều kiện (với trung khu thần kinh nằm ở tủy sống và các cấu trúc dưới vỏ).
Trả lời
Theo mức độ phức tạp, có thể chia cung phản xạ thành (1) cung phản xạ đơn giản hay cung phản xạ một synapse (chỉ gồm 1 neuron cảm giác, 1 neuron vận động, 1 synapse ở giữa; ví dụ phản xạ đầu gối) và (2) cung phản xạ phức tạp hay cung phản xạ nhiều synapse (gồm nhiều neuron nối tiếp nhau, trong đó có neuron cảm giác, một hay nhiều neuron trung gian và neuron vận động; ví dụ phản xạ tự vệ đối với kích thích gây đau bao gồm cảm giác đau, thay đổi nhịp tim, nhịp thở, trương lực mạch máu,… hoặc phản xạ dinh dưỡng đối với kích thích thực phẩm bao gồm nhai, nuốt, tiết nước bọt, tiết dịch vị,…) Theo loại phản xạ, có thể chia cung phản xạ thành (1) cung phản xạ của phản xạ có điều kiện (với trung khu thần kinh nằm ở vỏ não và các cấu trúc dưới vỏ), (2) cung phản xạ của phản xạ không có điều kiện (với trung khu thần kinh nằm ở tủy sống và các cấu trúc dưới vỏ).