Tại sao người ta hay nói OK, từ này nguồn gốc của nước nào?

  1. Ngoại ngữ

Từ khóa: 

ngoại ngữ

Gốc của từ này thực sự chưa có câu trả lời hoàn toàn 100%. Các từ điển thường nói nó từ chữ "oll korrect" (viết sai đi của all correct). Đây là vô số các giả thuyết khác về từ nguyên của OK (phần lớn là sai, nhưng cho bạn tham khảo sơ qua):

Tạm cho rằng "oll korrect" là đúng, thì nó vừa gốc Giécman vừa gốc Latinh (tóm lại vẫn là ngữ hệ Ấn-Âu).

all là từ eall trong tiếng Anglo-Saxon (tiếng Anh cổ), và tiếng Giécman cổ phục chế là *allaz, và Ấn-Âu cổ phục chế là *h₂el-

correct là từ Latinh com/cum/cor + regere = correctus và 2 phần này thì từ Ấn-Âu cổ phục chế là *kom- *reg-

Trả lời

Gốc của từ này thực sự chưa có câu trả lời hoàn toàn 100%. Các từ điển thường nói nó từ chữ "oll korrect" (viết sai đi của all correct). Đây là vô số các giả thuyết khác về từ nguyên của OK (phần lớn là sai, nhưng cho bạn tham khảo sơ qua):

Tạm cho rằng "oll korrect" là đúng, thì nó vừa gốc Giécman vừa gốc Latinh (tóm lại vẫn là ngữ hệ Ấn-Âu).

all là từ eall trong tiếng Anglo-Saxon (tiếng Anh cổ), và tiếng Giécman cổ phục chế là *allaz, và Ấn-Âu cổ phục chế là *h₂el-

correct là từ Latinh com/cum/cor + regere = correctus và 2 phần này thì từ Ấn-Âu cổ phục chế là *kom- *reg-