Tam bất hủ của nhà nho?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Tam bất hủ của nhà nho bao gồm: - Lập đức (立徳), tạo đức ở đời, vĩnh hằng: được tôn làm thánh - Lập công (立 功), có công với thiên hạ, lập công với đời: được gọi là vĩ nhân - Lập ngôn (立 言), dựng lời, xây dựng ngôn thuyết,học phái: nhà học thuyết
Trả lời
Tam bất hủ của nhà nho bao gồm: - Lập đức (立徳), tạo đức ở đời, vĩnh hằng: được tôn làm thánh - Lập công (立 功), có công với thiên hạ, lập công với đời: được gọi là vĩ nhân - Lập ngôn (立 言), dựng lời, xây dựng ngôn thuyết,học phái: nhà học thuyết