1. Du học

LinkedIn ở Việt Nam có vai trò thế nào trong tuyển dụng nhân sự ?

Hiện nay ở nước ngoài việc sử dụng LinkedIn để kết nối các mối quan hệ trong professional networks và trong quá trình tuyển dụng đã trở nên phổ biến. Không biết ở Việt Nam điều nay đã phổ biến chưa, nếu có thì ở ngành nào và tới mức nào ?

Từ khóa: , Du học

Linkedin hiện nay được nhóm nhân sự Business - MKT (khoảng 30% - 40%) & 1 phần nhỏ tech sử dụng, chị nghĩ tầm 20%

Chị lập profile Linkedin từ năm 2010, từ thời rất ít người VN sử dụng tới thời điểm này thì lượng người dùng tăng nhanh hơn- chủ yếu người dùng lên update 1 cái profile như 1 cái CV rồi 1 năm đến mỗi mùa tuyển dụng thì lên update CV 1 chút.

Nhóm active nhất trên Linkedin hiện nay chính là nhóm HR, tuyển dụng, Talent Recruitment. Họ sử dụng kênh này như 1 channel để đi hunt các profile, kết bạn, lấy Skype/ sdt để contact .

Trả lời

Linkedin hiện nay được nhóm nhân sự Business - MKT (khoảng 30% - 40%) & 1 phần nhỏ tech sử dụng, chị nghĩ tầm 20%

Chị lập profile Linkedin từ năm 2010, từ thời rất ít người VN sử dụng tới thời điểm này thì lượng người dùng tăng nhanh hơn- chủ yếu người dùng lên update 1 cái profile như 1 cái CV rồi 1 năm đến mỗi mùa tuyển dụng thì lên update CV 1 chút.

Nhóm active nhất trên Linkedin hiện nay chính là nhóm HR, tuyển dụng, Talent Recruitment. Họ sử dụng kênh này như 1 channel để đi hunt các profile, kết bạn, lấy Skype/ sdt để contact .