Tam Lễ là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Tam Lễ là sách về lễ ngày xưa cho đến đời nhà Hán, bao gồm Chu Lễ, Nghi Lễ, và Lễ Ký. Đến đời nhà Tống, các nho gia mới tách 2 thiên trong Lễ Ký là Đại Học và Trung Dung nhập với Luận Ngữ và Mạnh Tử thành Tứ Thư.
Trả lời
Tam Lễ là sách về lễ ngày xưa cho đến đời nhà Hán, bao gồm Chu Lễ, Nghi Lễ, và Lễ Ký. Đến đời nhà Tống, các nho gia mới tách 2 thiên trong Lễ Ký là Đại Học và Trung Dung nhập với Luận Ngữ và Mạnh Tử thành Tứ Thư.