Tầm quan trọng của môn học thống kê đối với ngành Xã hội học là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Thống kê là một chuyên ngành khó trong toán học nhưng lại có khả năng ứng dụng rất cao trong thực tiễn đối với các ngành trong trường về Khoa Học Xã Hội đặc biệt là ngành Xã hội học. Ở đó chúng ta được học tổ hợp, hoán vị, tổ hợp có thể phục vụ cho việc chọn mẫu phù hợp khi làm điều tra ngoài ra còn có thể đọc lên ý nghĩa của các con số biết nói rồi từ đó tìm được các giải pháp cho các thực trạng xã hội.
Trả lời
Thống kê là một chuyên ngành khó trong toán học nhưng lại có khả năng ứng dụng rất cao trong thực tiễn đối với các ngành trong trường về Khoa Học Xã Hội đặc biệt là ngành Xã hội học. Ở đó chúng ta được học tổ hợp, hoán vị, tổ hợp có thể phục vụ cho việc chọn mẫu phù hợp khi làm điều tra ngoài ra còn có thể đọc lên ý nghĩa của các con số biết nói rồi từ đó tìm được các giải pháp cho các thực trạng xã hội.