1. Hỏi xoáy Đáp hay

Tên gọi hệ thống chính trị thời kì đổi mới là gì?

Từ khóa: Hỏi xoáy Đáp hay
Chuyên chính vô sản

Trả lời

Chuyên chính vô sản
Tớ chả biết
Hệ thống chuyên chính vô sản theo tư tưởng làm chủ tập thể 1975-1985