Thay đổi phông chữ mặc định trong PowerPoint

  1. Kiến thức chung

Thay vì thay đổi phông chữ trong một trang chiếu của bạn, bạn có thể thay đổi phông chữ mặc định cho bộ bản trình bày của bạn. Phông chữ ghép nối (phông chữ tiêu đề, phông chữ nội dung) là một quyết định quan trọng thiết kế trong PowerPoint.

  1. Bấm View> Slide master
Screenshot_1

2. Chọn Fonts

Chọn phông bạn muốn sử dụng cho tất cả các trang chiếu trong bản trình bày.

Screenshot_2


Lưu ý: Bất kỳ thay đổi nào bạn thực hiện trong Slide Master đều ảnh hưởng đến tất cả các trang chiếu.

3. Bấm Close Slide Master.

Văn bản trong toàn bộ bản trình bày của bạn được tự động Cập Nhật thành Font mới.

Screenshot_3


Từ khóa: 

powerpoint

,

kiến thức chung