Thế giới này được tạo thành bởi một chuỗi liên hệ nhân quả đúng hay sai . Hãy giải thích?

  1. Triết học

Từ khóa: 

triết học

Đúng
Bởi vì không làm thì có mà ăn ccc
Bởi vì ngu nên nghèo
Bởi vì dốt nên khổ
Bởi vì trong tù nên mù chữ
Trả lời
Đúng
Bởi vì không làm thì có mà ăn ccc
Bởi vì ngu nên nghèo
Bởi vì dốt nên khổ
Bởi vì trong tù nên mù chữ

Đúng vì

không có lửa sao có khói

Không bố mẹ sao có con cái

không việc làm sao để thất nghiệp

không bạn gái thì bị thất tình

không gieo hạt sao ra cây thu quả