Thế nào là biến đổi XH? Các loại biến đổi XH? Những nhân tố của biến đổi XH?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Khái niệm:Theo nghĩa rộng biến đổi xã hội là biến đổi trạng thái xã hội hiện tại so với trạng thái trước đó. Theo nghĩa hẹp, biến đổi xã hội có 2 nghĩa: biến đổi xã hội là sự thay đổi về cơ cấu xã hội và biến đổi xã hội là sự thay đổi Văn hoá xã hội, thay đổi khuôn mẫu, hành vi, giá trị chuẩn mực, thiết chế xã hội. . Phân loại: Căn cứ vào khả năng kiểm soát biến đổi xã hội được chia thành: biến đổi có kế hoạch và biến đổi không có khoa học. căn cứ vào tính chất: có biến đổi tuần tự và biến đổi nhanh, nhảy vọt. Căn cứ vầo nọi dung, có biến đổi cơ cấu xã hội, biến đổi thiết chế xã hội và biến đổi văn hoá xã hội. Căn cứ vầo tốc độ biến đổi, có biến đổi nhanh, biến đổi chậm, biến đổi lớn, biến đổi nhỏ. Căn cứ vầo phạm vi ảnh hưởng có biến đổi vĩ mô và biến đổi vi mô. . Các nhân tố của biến đổi xã hội. Con người: - Nhu cầu giáo dục nhièu hơn lực lượng lao dộng -> sự giáo dục bắt buộc. Tiến bộ , công khoa học kỹ thuật công nghệ cao tăng thêm thời gian nghỉ ngơi của một số người này và làm tăng thêm sự thất nghiệp đối với một số người khác. Dân số: Dân số phát triển là một động lực đưa đến biến đổi xã hội hiện đại. Kinh tế: Phương pháp, cách thức sản xuất -> sự thành lập các xí nghiệp, nhà máy rộng lớn -> tăng trởng quá trình đô thị hoá, sự phát triển của tổc chức công đoàn -> tác động trở lại biến đổi xã hội.
Trả lời
Khái niệm:Theo nghĩa rộng biến đổi xã hội là biến đổi trạng thái xã hội hiện tại so với trạng thái trước đó. Theo nghĩa hẹp, biến đổi xã hội có 2 nghĩa: biến đổi xã hội là sự thay đổi về cơ cấu xã hội và biến đổi xã hội là sự thay đổi Văn hoá xã hội, thay đổi khuôn mẫu, hành vi, giá trị chuẩn mực, thiết chế xã hội. . Phân loại: Căn cứ vào khả năng kiểm soát biến đổi xã hội được chia thành: biến đổi có kế hoạch và biến đổi không có khoa học. căn cứ vào tính chất: có biến đổi tuần tự và biến đổi nhanh, nhảy vọt. Căn cứ vầo nọi dung, có biến đổi cơ cấu xã hội, biến đổi thiết chế xã hội và biến đổi văn hoá xã hội. Căn cứ vầo tốc độ biến đổi, có biến đổi nhanh, biến đổi chậm, biến đổi lớn, biến đổi nhỏ. Căn cứ vầo phạm vi ảnh hưởng có biến đổi vĩ mô và biến đổi vi mô. . Các nhân tố của biến đổi xã hội. Con người: - Nhu cầu giáo dục nhièu hơn lực lượng lao dộng -> sự giáo dục bắt buộc. Tiến bộ , công khoa học kỹ thuật công nghệ cao tăng thêm thời gian nghỉ ngơi của một số người này và làm tăng thêm sự thất nghiệp đối với một số người khác. Dân số: Dân số phát triển là một động lực đưa đến biến đổi xã hội hiện đại. Kinh tế: Phương pháp, cách thức sản xuất -> sự thành lập các xí nghiệp, nhà máy rộng lớn -> tăng trởng quá trình đô thị hoá, sự phát triển của tổc chức công đoàn -> tác động trở lại biến đổi xã hội.