Thế nào là tái hiện ký ức?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Tái hiện là quá trình nhớ lại hoặc nhận ra thông tin đã được lưu giữ trong trí nhớ. Trong đó, nhớ lại là quá trình tái hiện thông tin mà không cần nhiều gợi ý còn nhận ra là quá trình tái hiện thông tin cần có nhiều gợi ý.
Trả lời
Tái hiện là quá trình nhớ lại hoặc nhận ra thông tin đã được lưu giữ trong trí nhớ. Trong đó, nhớ lại là quá trình tái hiện thông tin mà không cần nhiều gợi ý còn nhận ra là quá trình tái hiện thông tin cần có nhiều gợi ý.