Thế nào là thiết chế xh? Nêu những đặc trưng cơ bản, chức năng và một só loại thiết chế xã hội cơ bản.

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

. Khái niệm: Là một kiểu tổ chức xã hội đặc thù xuất hiện cùng với những nhu cầu xã hội căn bản của con người (cái quan sất được). Là một hệ thống các giá trị chuẩn mực xã hội, khuôn mẫu, hành vi xã hội, quy định, luật lệ, thủ tục. xoay quanh việc thoả mãn những nhu cầu xã hội căn bản của con người (cái khó quan sát được). Thiết chế xã hội không tồn tại lơ lửng mà nó gắn với các tổ chức xã hội.Muốn hiểu thiết chế xh phải phân tích nó trên 2 bình diện: Cơ cấu hình thức và cơ cấu nội dung. Luật pháp tổ chúc căn bản nhất của xã hội có giai cấp. Đặc trưng cơ bản: Tính khách quan: Tổ chức xã hội xuất hiện là do đòi hỏi, nhu cầu của xã hội ,thiết chế xã hội có tính độc lập tương đối với kinh tế xã hội. Tính giai cấp: chỉ xuất hiện trong xã hội có phân chia giai cấp: Chỉ xuất hiện trong xã hội có phân chia giai cấp của nhà nước xuất pháp từ ý chí của giai cấp thống trị . Tính phổ biến: ở đâu có sự tồn tại ở đó có sự xuất hiện của tổ chức xã hội. Tính độc lập tương đối: Mỗi thiết chế có tính chất độc lập tương đối nhưng giữa các tổ chức thì có sự tác động qua lại lẫn nhau. Sự biến đổi của tổ chức này kéo theo tổ chức khác biến đổi theo. Tính ổn định tương đối: Thiết chế xã hội có biến đổi theo sự biến đổi xã hội nhưng nội dung của nó thường biến đổi chậm chạp, trì trệ đôi khi không theo kịp sự biến đổi của đời sống xã hội,
Trả lời
. Khái niệm: Là một kiểu tổ chức xã hội đặc thù xuất hiện cùng với những nhu cầu xã hội căn bản của con người (cái quan sất được). Là một hệ thống các giá trị chuẩn mực xã hội, khuôn mẫu, hành vi xã hội, quy định, luật lệ, thủ tục. xoay quanh việc thoả mãn những nhu cầu xã hội căn bản của con người (cái khó quan sát được). Thiết chế xã hội không tồn tại lơ lửng mà nó gắn với các tổ chức xã hội.Muốn hiểu thiết chế xh phải phân tích nó trên 2 bình diện: Cơ cấu hình thức và cơ cấu nội dung. Luật pháp tổ chúc căn bản nhất của xã hội có giai cấp. Đặc trưng cơ bản: Tính khách quan: Tổ chức xã hội xuất hiện là do đòi hỏi, nhu cầu của xã hội ,thiết chế xã hội có tính độc lập tương đối với kinh tế xã hội. Tính giai cấp: chỉ xuất hiện trong xã hội có phân chia giai cấp: Chỉ xuất hiện trong xã hội có phân chia giai cấp của nhà nước xuất pháp từ ý chí của giai cấp thống trị . Tính phổ biến: ở đâu có sự tồn tại ở đó có sự xuất hiện của tổ chức xã hội. Tính độc lập tương đối: Mỗi thiết chế có tính chất độc lập tương đối nhưng giữa các tổ chức thì có sự tác động qua lại lẫn nhau. Sự biến đổi của tổ chức này kéo theo tổ chức khác biến đổi theo. Tính ổn định tương đối: Thiết chế xã hội có biến đổi theo sự biến đổi xã hội nhưng nội dung của nó thường biến đổi chậm chạp, trì trệ đôi khi không theo kịp sự biến đổi của đời sống xã hội,