1. Phong cách sống
  2. Chuyện tuổi 20s
  3. Thinking Hub
  4. Tài chính & Đầu tư

Theo bạn: Phát triển bản thân - Phát triển sự nghiệp - Phát triển các mối quan hệ thì tỷ lệ đầu tư trong những năm 18 - 24t như thế nào?

Từ khóa: phat_trien_ban_than, phat_trien_su_nghiep, phat_trien_moi_quan_he, tai_chinh_ca_nhan, phong cách sống, chuyện tuổi 20s, thinking hub, tài chính & đầu tư

Em nghĩ cần ưu tiên phát triển bản thân và phát triển các mối quan hệ trước. Phát triển sự nghiệp có thể dựa vào thực tế để linh hoạt điều chỉnh, vì đây là giai đoạn phù hợp để khám phá, trải nghiệm nên dễ thay đổi.

Trả lời

Em nghĩ cần ưu tiên phát triển bản thân và phát triển các mối quan hệ trước. Phát triển sự nghiệp có thể dựa vào thực tế để linh hoạt điều chỉnh, vì đây là giai đoạn phù hợp để khám phá, trải nghiệm nên dễ thay đổi.