Theo mọi người thì Huấn Cao đã cho viên quản ngục chữ gì nhỉ?

Từ khóa: Sách
Thập tải luân giao câu cổ kiếm/ Nhất sinh đê thủ bái mai hoa

Trả lời

Thập tải luân giao câu cổ kiếm/ Nhất sinh đê thủ bái mai hoa

Chữ Ngụy