Tiếng Nhật có bao nhiêu bảng chữ cái?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Trả lời: Tiếng Nhật bao gồm 3 bộ chữ: Hiragana(chữ mềm), Katakana(chữ cứng) và Kanji(chữ Hán). Trong đó, Hiragana và Katakana là 2 bảng chữ cái viết âm; còn Kanji là chữ biểu thị nghĩa từ.
Trả lời
Trả lời: Tiếng Nhật bao gồm 3 bộ chữ: Hiragana(chữ mềm), Katakana(chữ cứng) và Kanji(chữ Hán). Trong đó, Hiragana và Katakana là 2 bảng chữ cái viết âm; còn Kanji là chữ biểu thị nghĩa từ.