Tiêu chuẩn cho đồ nhựa?

  1. Xã hội

Hiện nay đã có tiêu chuẩn Việt Nam cho đồ nhựa chưa?
Từ khóa: 

xã hội

Hiện chưa có tiêu chuẩn cho sản phẩm nhựa và túi nilon. Ở Việt Nam, lượng chất thải nhựa và túi nilon hiện cũng ở mức rất cao, chiếm khoảng từ 8 - 12% chất thải rắn sinh hoạt. Bình quân mỗi hộ gia đình sử dụng khoảng 1kg túi nhựa/1 tháng. Nếu trung bình khoảng 10% số lượng chất thải nhựa đó không tái chế và thải ra môi trường thì lượng chất thải nhựa ở Việt Nam sẽ xấp xỉ khoảng 2,5 triệu tấn/năm. Chúng ta sẽ phải ban hành tiêu chuẩn cụ thể cho các sản phẩm đồ nhựa và túi nilon để có thể sử dụng sản phẩm nhựa, túi thân thiện với môi trường. Đây cũng là giải pháp mà sắp tới Việt Nam cần quan tâm và định hướng các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, người tiêu dùng cùng tập trung vào vấn đề này. Chúng ta cũng cần có những cơ chế chính sách để khuyến khích sản xuất sản phẩm nhựa thân thiện với môi trường.

Trả lời

Hiện chưa có tiêu chuẩn cho sản phẩm nhựa và túi nilon. Ở Việt Nam, lượng chất thải nhựa và túi nilon hiện cũng ở mức rất cao, chiếm khoảng từ 8 - 12% chất thải rắn sinh hoạt. Bình quân mỗi hộ gia đình sử dụng khoảng 1kg túi nhựa/1 tháng. Nếu trung bình khoảng 10% số lượng chất thải nhựa đó không tái chế và thải ra môi trường thì lượng chất thải nhựa ở Việt Nam sẽ xấp xỉ khoảng 2,5 triệu tấn/năm. Chúng ta sẽ phải ban hành tiêu chuẩn cụ thể cho các sản phẩm đồ nhựa và túi nilon để có thể sử dụng sản phẩm nhựa, túi thân thiện với môi trường. Đây cũng là giải pháp mà sắp tới Việt Nam cần quan tâm và định hướng các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, người tiêu dùng cùng tập trung vào vấn đề này. Chúng ta cũng cần có những cơ chế chính sách để khuyến khích sản xuất sản phẩm nhựa thân thiện với môi trường.

Có rất nhiều và khá cụ thể về từng loại nhựa đấy bạn ạ, ko dưới 50 tiêu chuẩn, chưa tính đến các quy chuẩn. Bạn có thể search Google: Tiêu chuẩn Việt Nam về sản phẩm nhựa.