1. Lịch sử

Tìm hiểu về sự ra đời của các nước dân chủ nhân dân Đông Âu?

Làm sáng tỏ nhận định: Sự ra đời của các nước dân chủ nhân dân Đông Âu đã góp phần làm thay đổi bản đồ chính trị ở châu Âu

Từ khóa: lịch sử

Đó đơn giản là sự phân chia ảnh hưởng giữa 2 siêu cường và đây là phần của Soviet

Trả lời

Đó đơn giản là sự phân chia ảnh hưởng giữa 2 siêu cường và đây là phần của Soviet