1. Phong cách sống

Tôn trọng người khác thì mình sẽ được tôn trọng.

Nếu người khác tôn trọng bạn, hãy tôn trọng họ. Nếu họ không tôn trọng bạn, vẫn cứ tôn trọng họ, đừng để hành động của người khác ảnh hưởng đến nhân cách tốt đẹp của bạn. Bởi lẽ, bạn chính là bạn chứ không phải là một ai khác.

Từ khóa: Phong cách sống

Tóm lại cách hành xử tôn trọng người khác chính là tôn trọng chính mình đúng ko bạn ?

Trả lời

Tóm lại cách hành xử tôn trọng người khác chính là tôn trọng chính mình đúng ko bạn ?