Tổng số tín chỉ phải tích lũy của ngành Sư phạm Ngữ Văn, trường Đại học Giáo Dục, Đại học Quốc Gia Hà Nội là bao nhiêu?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

140 tín chỉ, trong đó: - Khối kiến thức chung: 27 tín chỉ (Không tính các môn học GDTC và GDQP-AN). - Khối kiến thức toán và khoa học tự nhiên: 02 tín chỉ. - Tự chọn: 02/04 tín chỉ. - Khối kiến thức cơ bản của nhóm ngành: 07 tín chỉ. - Khối kiến thức cơ sở của ngành: 18 tín chỉ. - Khối kiến thức chuyên ngành: 48 tín chỉ. - Khối kiến thức nghiệp vụ và tốt nghiệp: 38 tín chỉ.
Trả lời
140 tín chỉ, trong đó: - Khối kiến thức chung: 27 tín chỉ (Không tính các môn học GDTC và GDQP-AN). - Khối kiến thức toán và khoa học tự nhiên: 02 tín chỉ. - Tự chọn: 02/04 tín chỉ. - Khối kiến thức cơ bản của nhóm ngành: 07 tín chỉ. - Khối kiến thức cơ sở của ngành: 18 tín chỉ. - Khối kiến thức chuyên ngành: 48 tín chỉ. - Khối kiến thức nghiệp vụ và tốt nghiệp: 38 tín chỉ.