Tri thức là gì ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Tri thức hay kiến thức bao gồm những dữ kiện,thông tin,sự mô tả hay kỹ năng có được nhờ trải nghiệm hay thông qua giáo dục .Tri thức có thể chỉ sự hiểu biết về một đối tượng,về mặt lý thuyết hay thực hành.
Trả lời
Tri thức hay kiến thức bao gồm những dữ kiện,thông tin,sự mô tả hay kỹ năng có được nhờ trải nghiệm hay thông qua giáo dục .Tri thức có thể chỉ sự hiểu biết về một đối tượng,về mặt lý thuyết hay thực hành.