Trình bày mối quan hệ giữa hệ thống tài nguyên và hệ thống kinh tế?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Hệ thống tài nguyên và hệ thống kinh tế có mối quan hệ chặt chẽ với nhau khi hệ thống tài nguyên cung cấp nguyên liệu đầu vào cho hệ kinh tế (Lê Việt An và Nguyễn Thị Kim Hiền, 2012) và hoạt động của hệ kinh tế là nguyên nhân gây ra những ảnh hưởng tích cực, tiêu cực đối với hệ thống tài nguyên (Nguyễn Văn Song và Vũ Thị Phương Thụy, 2006).
Trả lời
Hệ thống tài nguyên và hệ thống kinh tế có mối quan hệ chặt chẽ với nhau khi hệ thống tài nguyên cung cấp nguyên liệu đầu vào cho hệ kinh tế (Lê Việt An và Nguyễn Thị Kim Hiền, 2012) và hoạt động của hệ kinh tế là nguyên nhân gây ra những ảnh hưởng tích cực, tiêu cực đối với hệ thống tài nguyên (Nguyễn Văn Song và Vũ Thị Phương Thụy, 2006).