1. Hỏi xoáy Đáp hay

Trong các loại bí thì bí gì không ăn được?

Từ khóa: đố vui, hỏi xoáy đáp hay
Bí thư

Trả lời

Bí thư

Bí lối, bí bách, ko học bài, ...