Trong Lục thư có mấy phép tạo chữ Hán ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Có 4 phép tạo chữ Hán trong lục thư: - Tượng hình - Chỉ sự - Hội ý - Hình thanh.
Trả lời
Có 4 phép tạo chữ Hán trong lục thư: - Tượng hình - Chỉ sự - Hội ý - Hình thanh.