Trong quá trình học sinh viên ngành sư phạm Ngữ văn được trang bị những kiến thức gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

*Nắm vững kiến thức giáo dục đại cương về chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiến thức về quản lí hành chính nhà nước và quản lí giáo dục. * Nắm vững kiến thức đại cương về ngôn ngữ và văn học và chuyên sâu về một số lĩnh vực nghiên cứu khoa học Ngữ văn. * Nắm vững chương trình, nội dung giáo dục môn Ngữ văn ở phổ thông; biết vận dụng linh hoạt, sáng tạo và có hiệu quả các phương pháp dạy học Ngữ văn và phương pháp đánh giá kết quả giáo dục phổ thông trong quá trình dạy và học. * Nắm vững các phương pháp nghiên cứu khoa học và biết áp dụng nó vào trong lĩnh vực giáo dục.
Trả lời
*Nắm vững kiến thức giáo dục đại cương về chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiến thức về quản lí hành chính nhà nước và quản lí giáo dục. * Nắm vững kiến thức đại cương về ngôn ngữ và văn học và chuyên sâu về một số lĩnh vực nghiên cứu khoa học Ngữ văn. * Nắm vững chương trình, nội dung giáo dục môn Ngữ văn ở phổ thông; biết vận dụng linh hoạt, sáng tạo và có hiệu quả các phương pháp dạy học Ngữ văn và phương pháp đánh giá kết quả giáo dục phổ thông trong quá trình dạy và học. * Nắm vững các phương pháp nghiên cứu khoa học và biết áp dụng nó vào trong lĩnh vực giáo dục.