Trứng có trước hay gà có trước?

  1. Khoa học

Theo bạn: Trứng có trước hay con gà có trước?

Từ khóa: 

trứng

,

,

gà có trước

,

trứng có trước

,

khoa học

Trả lời

Tất nhiên là trứng có trước.

Trước khi có loài gọi là gà thì đã có 1 đám khác đẻ trứng rồi.

Ngoài ra nếu bạn muốn hỏi trứng gà có trước hay con gà có trước thì gà có trước nhé. 1 ngày đẹp trời trứng của loài thủy tổ của gà bị nở ra 1 con với các đặc điểm có thể coi là gà. Trứng của con "giống gà" đấy gọi là trứng gà nên con gà có trước.

Gà có trước :) tôi có trước con gà nhé😂😂