1. Hỏi xoáy Đáp hay

Trứng có trước hay gà có trước?

Từ khóa: Hỏi xoáy Đáp hay
Trong câu hỏi, bạn đã đưa ra cụm từ "Trứng có trước", rồi mới đến cụm từ "Gà có trước".
Do vậy, câu trả lời ở đây là "Trứng có trước" nhé! :)

Trả lời

Trong câu hỏi, bạn đã đưa ra cụm từ "Trứng có trước", rồi mới đến cụm từ "Gà có trước".
Do vậy, câu trả lời ở đây là "Trứng có trước" nhé! :)

Gà có trước.