Từ điển tác phẩm là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Trích từ "Từ vựng học tiếng việt" ( Nguyễn Thiện Giáp - Võ Thị Minh Hà, 2016, trang 218) Từ điển tác phẩm là thể loại từ điển thường thu thập và giải thích các từ ngữ của một tác phẩm nổi tiếng của một tác giả nổi tiếng. Ở Việt Nam, có thể kể đến các cuốn từ điển tác phẩm như: Từ điển truyện Kiều của Đào Duy Anh, Từ điển truyện Lục Vân Tiên của Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khắc Thuần, và gần đây nhất là cuốn Nguyễn Trãi Quốc âm từ điển của Trần Trọng Dương.
Trả lời
Trích từ "Từ vựng học tiếng việt" ( Nguyễn Thiện Giáp - Võ Thị Minh Hà, 2016, trang 218) Từ điển tác phẩm là thể loại từ điển thường thu thập và giải thích các từ ngữ của một tác phẩm nổi tiếng của một tác giả nổi tiếng. Ở Việt Nam, có thể kể đến các cuốn từ điển tác phẩm như: Từ điển truyện Kiều của Đào Duy Anh, Từ điển truyện Lục Vân Tiên của Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khắc Thuần, và gần đây nhất là cuốn Nguyễn Trãi Quốc âm từ điển của Trần Trọng Dương.