1. Noron.vn
  2. TỨ DIỆU ĐẾ - 4 chân lý vi diệu Nhà Phật (P.1)

TỨ DIỆU ĐẾ - 4 chân lý vi diệu Nhà Phật (P.1)

Tứ diệu đế : Tứ là bốn , diệu là diệu kì vi diệu , đế là chân đế . Tứ diệu đế gồm Khổ đế - Sự thật về Khổ , Tập đế - Nguyên nhân của khổ , Diệt đế - Chấm dứt khổ và Đạo đế - Con đường chấm dứt khổ đau . Bài viết giới thiệu Khổ đế và Tập đế

1. Khổ đế - Sự thật về Khổ

https://cdn.noron.vn/2021/07/15/9067956846791024-1626319361.png

2. Tập đế- Nguyên nhân của Khổ

https://cdn.noron.vn/2021/07/15/62710114311717553-1626319397.png