1. Phát triển sản phẩm

Use case là gì? Cách bắt đầu viết use case như thế nào cho đúng?

Từ khóa: use case, phát triển sản phẩm

Use case trong software engineer nói chung là danh sách các tính năng tương tác giữa user (xác định role) và một hệ thống.

Trong UML thì các use case được mô tả dưới dang Use Case Diagram điển hình như thế này:


Trong document Software Requirement Specification mỗi Use Case như vậy sẽ được đánh số và mô tả kỹ càng hơn


Ngoài ra trong product design bạn có thể list các use case ở dạng list đơn giản để dễ dàng trao đổi giữa các team.

Trả lời

Use case trong software engineer nói chung là danh sách các tính năng tương tác giữa user (xác định role) và một hệ thống.

Trong UML thì các use case được mô tả dưới dang Use Case Diagram điển hình như thế này:


Trong document Software Requirement Specification mỗi Use Case như vậy sẽ được đánh số và mô tả kỹ càng hơn


Ngoài ra trong product design bạn có thể list các use case ở dạng list đơn giản để dễ dàng trao đổi giữa các team.

  • User case là trường hợp sử dụng. Hiểu đơn giản là cho phép user hoàn thành 1 tác vụ được xác định trước.
  • Cách bắt đầu viết use case: Bạn phải xác định được các con đường để user vào sản phẩm. Từ đó bạn xác định được vấn đề user need. Đưa ra được những tác vụ nào user quan tâm và thường xuyên thực hiện hành động -> đưa ra các case để user thực hiện nó nhanh nhất.
Use case là các trường hợp sử dụng. Để viết đc use case trước tiên bạn phải có yêu cầu hệ thống (system requirement) trước