Vai trò của tài nguyên thiên nhiên đến phát triển kinh tế?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Tài nguyên thiên nhiên là yếu tố tạo điều kiện cho tăng trưởng và phát triển kinh tế. Tài nguyên thiên nhiên là một nguồn lực cho sản xuất, là nguyên liệu cho quá trình sản xuất. Nếu không có tài nguyên thì sẽ không có sản xuất, cũng như sự tồn tại của con người.
Trả lời
Tài nguyên thiên nhiên là yếu tố tạo điều kiện cho tăng trưởng và phát triển kinh tế. Tài nguyên thiên nhiên là một nguồn lực cho sản xuất, là nguyên liệu cho quá trình sản xuất. Nếu không có tài nguyên thì sẽ không có sản xuất, cũng như sự tồn tại của con người.