Việc Mỹ và Pháp ký hiệp định phòng thủ chung Đông Dương đã chứng tỏ điều gì?

  1. Kiến thức chung

A. Mỹ từng bước thay chân Pháp trong cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương B. Mỹ chính thức tiến hành cuộc xâm lược Đông Dương C. Mỹ hất cẳng Pháp, độc chiếm Đông Dương D. Mỹ bước đầu nhòm ngó Đông Dương

Từ khóa: 

kiến thức chung

*A. Mỹ từng bước thay chân Pháp trong cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương
Trả lời
*A. Mỹ từng bước thay chân Pháp trong cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương