Việc quản lý và phân bổ vaccine covid có quan trọng?

  1. Tư vấn sức khỏe Covid-19

  2. Xã hội

Từ khóa: 

tư vấn sức khỏe covid-19

,

xã hội

Mình nghĩ là rất quan trọng bởi vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến việc giải quyết dịch bệnh. Phân bố không hợp lý thì có vaccine cũng không mang lại hiệu quả, nhưng nếu phân bố thông minh thì có khả năng kiểm soát dịch bệnh tốt hơn.

Trả lời

Mình nghĩ là rất quan trọng bởi vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến việc giải quyết dịch bệnh. Phân bố không hợp lý thì có vaccine cũng không mang lại hiệu quả, nhưng nếu phân bố thông minh thì có khả năng kiểm soát dịch bệnh tốt hơn.