What must be must be nghĩa là gì?

  1. Ngoại ngữ

Từ khóa: 

ngoại ngữ

Cái gì đến sẽ đến

What is meant to happen.

Trả lời

Cái gì đến sẽ đến

What is meant to happen.

Cái gì đáng lẽ là như thế phải trở nên như thế, mình nghĩ vậy.