XH hoá là gì? Những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình XH hoá?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Khái niệm: Xã hội hoá là là quá trình cá nhân lĩnh hội 1 hệ thống những tri thức, những chuẩn mực, những gía trị xã hội để phù hợp với vai trò xã hội , hoà nhập vào xã hội. Quá trình xã hội hoá có 2 mặt: Mặt thứ nhất là ảnh hưởng của xã hội đến các cá nhân, xã hội; Mặt thứ hai là các cá nhân đáp ứng xã hội , học hỏi xã hội để thực hiện vai trò của mình sao cho phù hợp với sự mong đợi của xã hội, xã hội hoá khác với giáo dục ở 3 điểm: Giáo dục có mục đích, có thời gian, có sự chủ động. nhà giáo dục tác động lên đối tượng …Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình xã hội hoá: Khách quan: bao gồm điều kiện sinh hoạt vật chất, sinh hoạt tinh thần của xã hội. Chủ quan: Sự nhạy bén, tinh tế, năng động cũng ảnh hưởng đến kết quả quá trình xã hội hoá. Có 3 giai đoạn cơ bản: Giai đoạn trước tuổi lao động: 1 -18 tuổi: từ khi sinh ra đến khi hoạt động chính thức. Các tương tác được thực hiện trong quá trình xã hội hoá thông qua gia đình và nhà trường. Giai đoạn ở độ tuổi lao động: Cá nhân thực hiện quá trình xã hội hoá thông qua mối quan hệ tương tác trong môi trường Nhà trường, gia đình, xã hội, tổ chức xã hội. Giai đoạn kết độ tuổi lao động, nghỉ hưu. Quan niệm thứ nhất cho rằng: Giai đoạn này cá nhân thể hiện tính bảo thủ rõ nhất, không còn khả năng tái tạo lại kiến thức, kinh nghiệm xã hội Quan điểm thứ hai cho rằng cần phải có nhìn nhận 1 cách tích cực quá trình xã hội hóa ở giai đoạn này. Ngoài ra vẫn còn khả năng đóng góp kinh nghiệm, tri thức cho thế hệ sau.
Trả lời
Khái niệm: Xã hội hoá là là quá trình cá nhân lĩnh hội 1 hệ thống những tri thức, những chuẩn mực, những gía trị xã hội để phù hợp với vai trò xã hội , hoà nhập vào xã hội. Quá trình xã hội hoá có 2 mặt: Mặt thứ nhất là ảnh hưởng của xã hội đến các cá nhân, xã hội; Mặt thứ hai là các cá nhân đáp ứng xã hội , học hỏi xã hội để thực hiện vai trò của mình sao cho phù hợp với sự mong đợi của xã hội, xã hội hoá khác với giáo dục ở 3 điểm: Giáo dục có mục đích, có thời gian, có sự chủ động. nhà giáo dục tác động lên đối tượng …Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình xã hội hoá: Khách quan: bao gồm điều kiện sinh hoạt vật chất, sinh hoạt tinh thần của xã hội. Chủ quan: Sự nhạy bén, tinh tế, năng động cũng ảnh hưởng đến kết quả quá trình xã hội hoá. Có 3 giai đoạn cơ bản: Giai đoạn trước tuổi lao động: 1 -18 tuổi: từ khi sinh ra đến khi hoạt động chính thức. Các tương tác được thực hiện trong quá trình xã hội hoá thông qua gia đình và nhà trường. Giai đoạn ở độ tuổi lao động: Cá nhân thực hiện quá trình xã hội hoá thông qua mối quan hệ tương tác trong môi trường Nhà trường, gia đình, xã hội, tổ chức xã hội. Giai đoạn kết độ tuổi lao động, nghỉ hưu. Quan niệm thứ nhất cho rằng: Giai đoạn này cá nhân thể hiện tính bảo thủ rõ nhất, không còn khả năng tái tạo lại kiến thức, kinh nghiệm xã hội Quan điểm thứ hai cho rằng cần phải có nhìn nhận 1 cách tích cực quá trình xã hội hóa ở giai đoạn này. Ngoài ra vẫn còn khả năng đóng góp kinh nghiệm, tri thức cho thế hệ sau.